Funcions

La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent és l’entitat que, recull les tradicions onitnyentines que se’n deriven del Patronatge del Santíssim Crist de l’Agonia de 1632; vetlla per la seua conservació, organitza, regeix i disciplina la Festa de moros i Cristians, que en honor del Sant Patró de la Vila, se celebren en agost.

D’acord amb els Estatuts, les funcions de la Junta de Festes són les següents:

– La primera i primordial funció que té la Junta de Govern de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent és organitzar les Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent sempre d’acord amb el que disposen els estatuts i les altres normes de rang inferior als mateixos que pogueren existir.

– S’ocupa de convocar les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries.

– Té la potestat de decidir les admissions, baixes i expulsions dels socis, sempre atenent les directrius normatives establertes.

– És responsable de mantenir i vetllar pel bon ús dels béns immobles i mobles de la Societat.

– Determina l’adquisició i/o alienació sobre els béns mobles de la Societat.

– Organitza i reglamenta allò relatiu als jocs recreatius, premsa i altres distraccions que disposen els socis. Així mateix de les activitats culturals, esportives o recreatives i d’espectacles compatibles amb l’objecte social.

– Administra els fons de la Societat amb l’obligació d’ajustar-se al pressupost aprovat per l’Assemblea General de Socis. Té l’obligació de passar comptes sobre l’administració d’aquests, a la fi de l’exercici i davant l’esmentada Assemblea.

– Està facultada per interpretar els presents estatuts. També ha de cuidar pel seu fidel compliment així com de les normes inferiors.

– Pot promoure la revisió o modificació dels textos legals que afecten a la Societat, però això sí, eixes propostes han de ser sotmeses a l’aprovació de l’Assemblea General Extraordinària que es convoque per tal finalitat.

– En general, té assignades totes aquelles funcions o atribucions que no pertanyen expressament a l’Assemblea General de Socis.